شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سرمايه گذاري ملي ايران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٧/٠٣
تثبیت شده:٠٢/٠٧/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٧/١٣٩٧   ساعت: ١٠:٤٠
آخرين قيمت ٢,٤٨١ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٥٤٤ تعداد خريدار: ٣٦٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٥٤٤ حجم معامله: ٢,٧٠٧,٧٠٥ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٤١٠ جمع معامله: ٦,٧٢١,٥٣٣,٩٧٩ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سرمايه گذاري ملي ايران - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/08/30 ٠٨/٠٩/١٣٩١
سرمايه گذاري ملي ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٢٩/٠٧/١٣٩١
سرمايه گذاري ملي ايران - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠٥/٠٧/١٣٩١
سرمايه گذاري ملي ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٥/٠٦/١٣٩١
سرمايه گذاري ملي ايران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/09/30 ١٥/٠٥/١٣٩١
سرمايه گذاري ملي ايران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/09/30 ١٥/٠٥/١٣٩١
سرمايه گذاري ملي ايران- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/04/31 ١١/٠٥/١٣٩١
سرمايه گذاري ملي ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٣/٠٥/١٣٩١
سرمايه گذاري ملي ايران- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/02/31 ٠٨/٠٣/١٣٩١
سرمايه گذاري ملي ايران- اطلاعيه شفاف سازي ٣٠/٠٢/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٦-٨٨٩٠٣٢٩٣*٨٨٨٩٢٦٤٩*٨٨٩٠٧٦٧٠*٨٨٩١٩٦٦٢*٨٨٨٩٠٥٩٢*٨٨٨٩٢٦٤٩
فاكس: ٨٨٩٠٢٧٩٦
آدرس: خ آبان جنوبي ،نبش چهارراه ورشو ، شماره ٢٧ صندوق پستي ١٤١٥٥/٤٧٧٥-٤١- ساختمان شهيد بهمن پور
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما