شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
نفت اصفهان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٧/٠٣
تثبیت شده:٠٢/٠٧/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٧/١٣٩٧   ساعت: ١٠:٥٥
آخرين قيمت ٨,٢١١ درصد تغییر: ٥ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٨,٢٤٠ تعداد خريدار: ٣,٥٦١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٨,٢٤٠ حجم معامله: ٥٠,٣١٤,٩٩٥ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٨,٠١١ جمع معامله: ٤١٣,١٣٦,٥٧٩,٧١٣ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
پالايش نفت اصفهان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ٠٦/٠٩/١٣٩١
پالايش نفت اصفهان - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29(اصلاحيه) ١٨/٠٦/١٣٩١
پالايش نفت اصفهان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ١١/٠٥/١٣٩١
پالايش نفت اصفهان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ١١/٠٥/١٣٩١
پالايش نفت اصفهان- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به 29/12/90 ٠٣/٠٥/١٣٩١
پالايش نفت اصفهان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٣١/٠٤/١٣٩١
پالايش نفت اصفهان- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٣١/٠٤/١٣٩١
پالايش نفت اصفهان- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٦/٠٤/١٣٩١
پالايش نفت اصفهان- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٤/١٣٩١
پالايش نفت اصفهان- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٨-٦٦٨٦٠٤١-٠٣١١
فاكس: ٦٦٨٦٩٢-٠٣١١
آدرس: اصفهان ، كيلومتر ٥ جاده تهران
وب سايت: www.eorc.ir
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما