شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
نفت اصفهان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1397/12/28
تثبیت شده:28/12/1397 آخرين اطلاعات:28/12/1397   ساعت: 18:04
آخرين قيمت 9,242 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 9,399 تعداد خريدار: 1,749 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 9,399 حجم معامله: 6,874,247 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 9,180 جمع معامله: 63,532,687,024 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
پالايش نفت اصفهان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 06/09/1391
پالايش نفت اصفهان - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29(اصلاحيه) 18/06/1391
پالايش نفت اصفهان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 11/05/1391
پالايش نفت اصفهان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 11/05/1391
پالايش نفت اصفهان- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به 29/12/90 03/05/1391
پالايش نفت اصفهان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 31/04/1391
پالايش نفت اصفهان- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 31/04/1391
پالايش نفت اصفهان- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 26/04/1391
پالايش نفت اصفهان- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/04/1391
پالايش نفت اصفهان- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 8-6686041-0311
فاكس: 668692-0311
آدرس: اصفهان ، كيلومتر 5 جاده تهران
وب سايت: www.eorc.ir
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما