شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پتروشيمي كرمانشاه در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٧/٠٣
تثبیت شده:٠٢/٠٧/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٧/١٣٩٧   ساعت: ١٠:٤٥
آخرين قيمت ٦,٠٧٣ درصد تغییر: (٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٦,٢٣٠ تعداد خريدار: ٤١٩ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٦,٢٣٠ حجم معامله: ٢,٢٥٦,٧٧٦ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٥,٩٦١ جمع معامله: ١٣,٧٠٥,١٠٧,٥٧٣ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
صنايع پتروشيمي كرمانشاه - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ١٧/٠٨/١٣٩١
صنايع پتروشيمي كرمانشاه - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٠٩/٠٨/١٣٩١
صنايع پتروشيمي كرمانشاه - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٠١/٠٧/١٣٩١
صنايع پتروشيمي كرمانشاه- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٩/٠٥/١٣٩١
صنايع پتروشيمي كرمانشاه- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به 29/12/90 ٣١/٠٤/١٣٩١
صنايع پتروشيمي كرمانشاه- اگهي ثبت افزايش سرمايه ٢٦/٠٤/١٣٩١
صنايع پتروشيمي كرمانشاه- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٢٦/٠٤/١٣٩١
صنايع پتروشيمي كرمانشاه- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٢١/٠٤/١٣٩١
صنايع پتروشيمي كرمانشاه- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٤/١٣٩١
صنايع پتروشيمي كرمانشاه- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما