شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
آبادگران ایران -کیش در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٢٧
تثبیت شده:٢٦/٠٤/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١١:٢٥
آخرين قيمت ٣,٩٧٠ درصد تغییر: ٥ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٠٠٠ تعداد خريدار: ٤٩ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٠٠٠ حجم معامله: ١٥٢,٥٢٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٧٠١ جمع معامله: ٦٠٥,٤٨٥,٨٨٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- كيش - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٢٩/٠٧/١٣٩١
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- كيش - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه (به پيوست) ٢٦/٠٧/١٣٩١
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- كيش - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31(اصلاحيه) ١٥/٠٧/١٣٩١
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- كيش - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 ١٥/٠٧/١٣٩١
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- كيش - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/06/31 (حسابرسي شده) ١٢/٠٧/١٣٩١
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- كيش - گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 ١٠/٠٧/١٣٩١
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- كيش - گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 121391/06/31(اصلاحيه) ١٠/٠٧/١٣٩١
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- كيش - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 ١٠/٠٧/١٣٩١
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- كيش - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه 1391/06/31(اصلاحيه) ١٠/٠٧/١٣٩١
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- كيش - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٣/٠٧/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما