شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
آخرين اطلاعات مربوط به
٢٩/٠٧/١٣٩٧ ساعت: ١١:٤٥
ورود اعضاء
ورود به سيستم
كاربرجديد
بازیابی رمز عبور
ارز
سكه
فلزات رنگين
٥ ١,٢٢٦ هر اونس طلا
٠ ١٤ هر اونس نقره
٦٦ ٢,٦٩٦ روي
٠ ٢,٠٢٢ آلومينيوم
(١١) ٦,١٩١ مس
(١٥) ١٩,١٦٠ قلع
(١١٣) ١,٩٦٦ سرب
٢٠ ١٢,٤٧٠ نيكل
امكانات ويژه‌ي اعضا
  • تشكيل سبد سهام
  • ثبت و پي‌گيري درخواست
  • مرور گردش حساب
  • آگاهي از وضعيت سبد سهام
كل مالي صنعت اصلي فرعي
افزايش كاهش تقاضا عرضه
تغييرات:  ٩١٥.١١ ارزش: ١٨٩,٤٩٠.٩١
تغييرات قيمت شركت
٢٠٠ ٢ ٣ اختيارخ فملي -2398-1397/10/12
١٣.٠٥ ٥٧٣ ٤,٩٦٥ مهندسي صنعتي روان فن آور
١٠.٢٨ ٤٥٠ ٤,٨٢٨ کارخانجات صنعتی آزمایش
١٠.٢٧ ١٦٢ ١,٧٤٠ سیمان مجد خواف
١٠ ٢,٥٨٧ ٢٨,٤٥٨ ایتالران
١٠ ٧٦٥ ٨,٤١٧ سولیران
١٠ ٧٧١ ٨,٤٨٤ نیرو سرمایه
٩.٩٩ ١,٢٣٦ ١٣,٦٠٥ فارسیت اهواز
٩.٩٨ ٣٤١ ٣,٧٥٨ عمران نائين
٩.٩٨ ٢٨٧ ٣,١٦٣ فلات ایرانیان
گزارش آموزش بر خط قوانین و مقررات اخبار
شرکت رايان هم افزا؛ نسخه ٢.٧.١ | تماس با ما | درباره ما