شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
آخرين اطلاعات مربوط به
٠٣/٠٢/١٣٩٣ ساعت: ١٣:٤٥
ورود اعضاء
ورود به سيستم
كاربرجديد
بازیابی رمز عبور
ارز
(١) ٢,٤٨٥ يكصد ين ژاپن
١ ٦٨٠ ريال عربستان
٠ ٢,٥٥١ دلار آمريكا
(٢٦) ٤,٢٥٨ پوند
(٣) ٣,٥٢٠ يورو
سكه
٩,٥٠٠ ٩٩١,٥٠٠ يك بهار آزادي
٤,٠٠٠ ٥٣٣,٠٠٠ نيم بهار آزادي
٧,٠٠٠ ٩٩٠,٥٠٠ طرح جديد
فلزات رنگين
(٣) ١,٢٨٤ هر اونس طلا
٠ ١٩ هر اونس نقره
١٠ ٢,٠٦٧ روي
(١,٦٩٦) ١٨٩ آلومينيوم
(٤,٤٩٨) ٢,١٣٣ مس
(٢٠,٩٥٣) ٢,٣٦٧ قلع
١٢ ٢,١٣٣ سرب
٢٤٥ ١٨,٢٣٠ نيكل
امكانات ويژه‌ي اعضا
  • تشكيل سبد سهام
  • ثبت و پي‌گيري درخواست
  • مرور گردش حساب
  • آگاهي از وضعيت سبد سهام
كل مالي صنعت اصلي فرعي
افزايش كاهش تقاضا عرضه
تغييرات:  ٢٤٥.٣ ارزش: ٧٥,٩٨٠.٥
تغييرات قيمت شركت
١٣.٣٢ ٢٤١ ٢,٠٥٠ کود شيميائی اوره لردگان
٩.٥٦ ١٦٤ ١,٨٨٠ کارکنان بانک
٨.٤٣ ١٤٠ ١,٨٠٠ بانك كارآفرين(تقدم)
٦ ٩٠ ١,٥٩١ سیمان سبزوار
٥.٨٢ ١٦٢ ٢,٩٤٦ تکادو
٥.٦٨ ٦٢ ١,١٥٤ سیمان مجد خواف
٥.١٦ ٣٥,٢٢٨ ٧١٧,٤٥٥ تسهيلات مسكن خرداد 91
٥.١٦ ٣٥,٤٩٦ ٧٢٣,٤١٨ تسهيلات مسكن اسفند 92
٥.١٥ ٣٤,٩٠٦ ٧١٢,٧٣٣ تسهيلات مسكن دی 90
٥.١٣ ٣٥,١٣٢ ٧١٩,٤١٥ تسهيلات مسكن تیر 91
گزارش آموزش بر خط قوانین و مقررات اخبار
شرکت رايان هم افزا؛ نسخه ٢.٧.١ | تماس با ما | درباره ما