شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
آخرين اطلاعات مربوط به
١٠/٠٦/١٣٩٣ ساعت: ١٣:٥٠
ورود اعضاء
ورود به سيستم
كاربرجديد
بازیابی رمز عبور
ارز
(٢) ٢,٥٥٥ يكصد ين ژاپن
٠ ٧٠٩ ريال عربستان
٠ ٢,٦٦١ دلار آمريكا
(١) ٤,٤١٧ پوند
٣,١٤٣ ٣,٤٩٢ يورو
سكه
(١,٥٠٠) ٩٤٩,٠٠٠ يك بهار آزادي
(٥٠٠) ٤٧٧,٠٠٠ نيم بهار آزادي
(١,٥٠٠) ٩٤٩,٠٠٠ طرح جديد
فلزات رنگين
(١) ١,٢٨٦ هر اونس طلا
٠ ١٩ هر اونس نقره
٠ ٢,٣٥٩ روي
٠ ٢,٠٦٠ آلومينيوم
٠ ٦,٩٩٥ مس
٠ ٢١,٨٥٠ قلع
٠ ٢,٢٥٩ سرب
٠ ١٨,٤٥٥ نيكل
امكانات ويژه‌ي اعضا
  • تشكيل سبد سهام
  • ثبت و پي‌گيري درخواست
  • مرور گردش حساب
  • آگاهي از وضعيت سبد سهام
كل مالي صنعت اصلي فرعي
افزايش كاهش تقاضا عرضه
تغييرات:  (٤٣٨.٦) ارزش: ٧٢,٣٣٩.٨
تغييرات قيمت شركت
٢٨١.٨٢ ٩٣ ١٢٦ اختیار ملی مس 310
٢١٠ ٢,١٠٠ ٣,١٠٠ مسكن زاينده رود
٣٠.٥٣ ٤٠ ١٧١ اختیار پاکشو 307
١٨.٩٧ ٢٢ ١٣٨ اختیار بانک صادرات 310
١٠.٥٣ ٦٠ ٦٣٠ صنعتی آبگینه
١٠.٣١ ٦٦ ٧٠٦ گسترش صنایع پیام
٦.٩ ٣٢٢ ٤,٩٨٨ احیاء سپاهان
٥.٢٩ ٢٩ ٥٧٧ تجهيزات ‌هپكو
٥ ٣٠٧ ٦,٤٤٧ غذايي مينو
٤.٩٩ ٢٧٠ ٥,٦٧٧ گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران
گزارش آموزش بر خط قوانین و مقررات اخبار
شرکت رايان هم افزا؛ نسخه ٢.٧.١ | تماس با ما | درباره ما